REGULAMIN SERWISU

Regulamin serwisu internetowego znajdującego się na domenie mojelotto.com.


1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z serwisu mojelotto.com.

mojelotto.com– serwis sprawdzający kupony gier totalizatora sportowego, znajdujący się na domenie mojelotto.com.

Serwis – strona internetowa, wraz z podstronami, znajdująca się na domenie mojelotto.com, zawierająca mechanizmy umożliwiające sprawdzanie kuponów gier totalizatora sportowego.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, korzystającą z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie na nim danych.

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie.

Rejestracja – założenie konta w Serwisie, umożliwiającego logowanie się w nim.


2. Postanowienia ogólne.

2.1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać Rejestracji co zapewni im możliwość korzystania z mechanizmów Seriwsu. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wypełnienia formularza. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez mojelotto.com). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik Serwisu, który nie dokona rejestracji, będzie miał ograniczony dostęp do funkcjonalności Serwisu.

2.3. mojelotto.com zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie, z treści i mechanizmów udostępnionych w ramach Serwisu, bez prawa do ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

2.4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.5. mojelotto.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

2.6. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez mojelotto.com w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.


3. Tryb postępowania reklamacyjnego.

3.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez mojelotto.com w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: mojelotto@mojelotto.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

3.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez mojelotto.com.

3.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej nie później w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez mojelotto.com.


4. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.

4.1. mojelotto.com zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

4.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami, znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

4.3. mojelotto.com dokłada wszelkich starań, aby działanie serwisu przebiegało bez zakłóceń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. mojelotto.com zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w działaniu serwisu.

4.4. mojelotto.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

4.5. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe mojelotto.com wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.6. mojelotto.com nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.


5. Prawa własności intelektualnej.

5.1. mojelotto.com niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności zdjęcia, grafikę oraz materiały video. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

5.2. mojelotto.com wykorzystuje symbole oraz grafiki, należące do Totalizator Sportowy Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Grafiki te są własnością Totalizator Sportowy Sp. z o.o..

5.3. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji: (i) zapis magnetyczny treści lub techniką cyfrową, (ii) wyświetlenie treści na ekranie monitora. Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody mojelotto.com. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.


6. Ochrona prywatności.

6.1. mojelotto.com uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

6.2. mojelotto.com zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.

6.3. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, mojelotto.com dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. mojelotto.com będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).

6.4. Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednie hasła.

6.5. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia.


7. Użytkownicy.

7.1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez mojelotto.com swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.

7.2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a mojelotto.com oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i mojelotto.com oraz poszanowania dobrych obyczajów.

7.3. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów, dotyczących bieżącej działalności Serwisu.

7.4. Osoba niepełnoletnia może dokonać Rejestracji tylko wtedy, jeśli po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na adres: mojelotto@mojelotto.com, skan podpisanego wniosku, zawierającego zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez mojelotto.com odpowiednich danych do Serwisu.

7.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji lub dodaniu wpisu do Bazy Danych, mojelotto.com zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane.

7.6. Do stosunków między mojelotto.com a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.


8. Działalność Serwisu.

8.1. mojelotto.com udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z informacji zawartych w Serwisie.

8.2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność. Jeżeli Użytkownik nie jest pewien jak wykonać czynność prezentowaną w Serwisie, to powinien skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą w danej dziedzinie lub zaniechać swoich planów.


9. Postanowienia końcowe.

9.1. mojelotto.com w każdym czasie może dokonać zmian Regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników stosownym komunikatem podanym do wiadomości w ramach Serwisu. Użytkownik, korzystając z Serwisu po zmianie Regulaminu i uzyskaniu stosownego zawiadomienia, zobowiązany jest przestrzegać nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.

9.2. Wszelkie zapytania Użytkowników, dotyczące Serwisu, powinny być kierowane pod adres: mojelotto@mojelotto.com.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2014 r.